Navigácia

Rada školy

Štatút

ŠTATÚT RADY ŠKOLY  pri Spojenej škole Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou

                                                   

 

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Spojenej škole Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou

(2) Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy, alebo školského zariadenia, pri ktorom je   zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 a § 25 zákona č.596/2003 Z.z. a vyhlášky č.291/2004     

      Z.z s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a  

      presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a   

      ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu

      verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej

      problematiky.

 

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci  

       školy.

(2) Rada školy

      a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,      

          predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu na   

          odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) a c) zákona 596/2003 Z.z., návrh     

          na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením

       b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie    

     riaditeľa školy                                                                                                                       

       c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a ku    

           skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä :

            1. k návrhu na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných

                 a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,

           2. k návrhu rozpočtu,   

           3. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

           4. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

           5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

           6. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

           7. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

               výchovno-vzdelávacieho programu

           8. k návrhu školského vzdelávacieho a výchovného programu.

 

 

 

(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

      a) vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu,

      b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie

          navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa

          školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

      c) odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:

          - návrh na vymenovanie riaditeľa školy

          - zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami

          ( Vyhlásenie o mlčanlivosti, Prezenčné listiny členov výberovej komisie,  Prezenčná          

           listina uchádzačov, Zápisnica z otvárania obálok, Uznesenie zo zasadnutia rady školy)  

 

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

(1) Rada školy  má  11 členov.

(2) Členmi rady školy  sú:

      - štyria zvolení zástupcovia rodičov,

      - dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

      - jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

      - štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov  

      navštevujúcich školu

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným

      hlasovaním pedagogických zamestnancov školy .

(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným

      hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy .

(4) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba

      fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky č.291/2004 Z.z.

(6) Členstvo v rade školy zaniká :

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný  

                trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

d) ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej

                postavenie je nezlúčiteľné s funkciou člena rady školy,

e) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť

                zamestnancom školy,

f) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

            g) odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,

            h) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony ,

i) smrťou člena, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(7). Doplnenie členov rady školy

              Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebne doplniť člena do rady školy, bude nasledovne:

 -        rodičia: doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo   voľbách,

                -        zamestnanci školy : uskutočnia sa nové voľby,

                -        delegovaný zástupca: požiada zriaďovateľa o delegovanie nového člena.

    

                                                                     Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a

      podpredsedu rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

(2) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

      a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

      b) o to sám požiada,

(3) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

      a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto  funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

       b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy

(4) Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomna nadpolovičná väčšina  

      všetkých jej členov.

(5) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný  počet hlasov prítomných

      členov.

(6) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je  

      potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.

(7) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ŠŠI a zástupcu

      krajského školského úradu v Prešove. Prizvaní zástupcovia majú hlas rozhodujúci.

(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu

      zasadnutí.

(9) Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých

      členov nerozhodne inak.

(10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na  

       odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov rady školy (11) Nová rada školy musí byt zvolená najneskôr do desiatich dni pred skončením funkčného

       obdobia rady školy.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

(1) Člen rady školy má právo:

      a) voliť a byť volený ,

      b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

      c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy  

          a slobodne sa k nim vyjadrovať,

      d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

      e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe

      nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie

      povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne.

     

 

Čl. 8

Povinnosti podpredsedu rady školy

 

(1) Podpredseda rady školy zastupuje predsedu rady školy v čase jeho neprítomnosti

      v rozsahu práv a povinnosti predsedu rady školy.

(2) Podpredseda rady školy zastupuje predsedu rady školy v rozsahu jeho práv a povinnosti

     v čase pozastavenia členstva predsedovi rady školy z dôvodu jeho kandidatúry na funkciu

     riaditeľa školy, pri ktorej sa rada školy zriadila.

(3) Podpredseda rady školy vyhotovuje zápisnice z jednotlivých zasadnutí rady školy.

 

                                                                     Čl. 9

                                              Povinnosti predsedu rady školy

 

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej

      mene.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne

     úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na

      schválenie návrh štatútu rady školy.

(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov           

      rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a

      predsedá jej podpredseda rady školy.

(6) Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej        

      mene ; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto

       skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr

      do 31. apríla príslušného roka.

(8) V prípade, že člen rady školy si neplní svoje práva a povinnosti v zmysle článku 7 ods.2

      tohto štatútu, predseda rady školy písomné upozorni zriaďovateľa školy prostredníctvom

      riaditeľa školy na porušovanie predmetného článku tohto štatútu jednotlivým členom rady   

      školy, aby organ ,ktorý ho nominoval prehodnotil jeho členstvo v rade školy.

 

(9) Výročná správa obsahuje:

      a) prehľad činností realizovaných radou školy v kalendárnom roku.
      b) prehľad o hospodárení
      c) prípadne zmeny v zložení rady školy, ak k nim došlo v priebehu roka
      d) výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy

 

 

 

Čl.10

Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny

      rok.

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to

      spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ

      školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania  

      zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

 

Čl.11


Finančné zabezpečenie  rady školy

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky č.291/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, spôsobom, že sa riaditeľ školy zaviaže z prostriedkov rozpočtu školy poskytovať priestory, kancelárske potreby, internet, telefón a iné potreby pre činnosť rady školy.

(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl.12

Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy 18.4.2014 a od tohto dňa sa mení predchádzajúci štatút RŠ zo dňa 3.5.2010 na základe účinnosti zákona c.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákon na na základe účinnosti novelizácie zákona č.296/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

 

 

V Hanušovciach nad Topľou  10.2.2016                                                                                                                                       Mgr. Svetlana Palpašová   

                                                                                                                                                                                         predseda rady školy                                                      

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria