Navigácia

Utorok 1. 12. 2020

Kalendár

Vitajte na stránke Spojenej školy Hanušovce nad Topľou

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

                                           Ján Amos Komenský

Novinky

 • Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušociach nad Topľou Vám oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2019/11550:9-A1050 zo dňa 13.06.2019 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení a písomného oznámenia / zrušovacia listina/ Okresného úradu v Prešove sa Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou zrušuje s účinnosťou k 31.08.2020.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 30.6.2020 /utorok/ o 8,15 hodine vo vestibule Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou.

 • Vedenie SŠ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom Praktickej školy a ich zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia ministra školstva, bude obnovené školské vyučovanie od 22.6.2020 aj pre žiakov 1. -3. ročníka Praktickej školy. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

 • Vážení rodičia,

  na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva bude naša škola v prevádzke od 1. júna 2020 pre deti ŠMŠ a žiakov prvého až piateho ročníka ŠZŠ.

  Podmienky prevádzky ŠMŠ a ŠZŠ do konca školského roku 2019/2020 upravuje dodatok k Prevádzkovému poriadku SŠ Hanušovce nad Topľou, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č.585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, Vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a ďalšou súvisiacou legislatívou.

 • Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných a špeciálnych škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ vydaným MŠVVaŠ SR zo dňa 6.4.2020 oznamuje rodičom a žiakom, že sa nebudú klasifikovať tieto predmety:

  Výtvarná výchova

  Pracovné vyučovanie

  Telesná a športová výchova

  Hudobná výchova

  Náboženská výchova

  Etická výchova

  z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania sa neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou - plnohodnotnou realizáciou.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 • Školské úlohy pre žiakov počas prerušenia vyučovania na škole sú zverejnené v sekcii Samoštúdium žiakov (ľavá lišta) na tejto web stránke alebo na https://szshanusovce.edupage.org/text35/

 • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 • Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že dňa 13.3.2020 je vyhlásené RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 • Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje, že v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie pre školy a školské zariadenia. Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, aby sa oboznámili s týmto usmernením a dôsledne ho dodržiavali.

 • Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od 2.3.2020 do 6.3.2020 vrátane sú JARNÉ PRÁZDNINY.

 • Dňa 24.2.2020 sa konal v školskej telocvični Turnaj vo vybíjanej. Žiaci II. stupňa boli rozdelení do štyroch družstiev. Ukázali športového ducha, na ich hru bolo radosť pozerať. Hrali s elánom a podľa pravidiel.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria