Navigácia

 • Popoludnie v prírode

  Príjemné popoludnie v krásnej prírode strávili žiaci školského klubu. Prešli sa okolitou prírodou, nazberali si lesné jahody a zahrali sa lúčne hry. Chutné opekané klobásky im zahnali hlad a v závere popoludnia ich potešila malá sladká odmena.

 • Účelové cvičenie a didaktické hry

  Žiaci našej školy sa 15.6.2018 zúčastnili účelového cvičenia. V úvode si pozreli prezentáciu o civilnej ochrane obyvateľstva, mali možnosť navštíviť a prejsť krytom CO. Zaujímavá bola  pre nich  aj prednáška mladého dobrovoľníka Červeného kríža. Cestou na hasičskú stanicu sa oboznámili s prácou  profesionálnych hasičov a stali  sa  účastníkmi cestnej premávky.

 • Maliari bez štetcov

  Uplynulý týždeň si deti v ŠKD vyskúšali maľovanie bez štetcov a farbičiek. Šikovnými prstami vytvorili veselé a milé obrázky. Ako maliarsky stojan im poslúžil školský chodník. Ďalšou zaujímavou a zábavnou aktivitou bolo maľovanie na sklo. Zaváraninové poháre dostali nový šat a zmenili sa na kúzelné pestrofarebné dekorácie v triede. Veselé zážitky a pekné umelecké " dielka " spestrili popoludňajšie chvíle v školskom klube detí.

 • Divadielko: O troch grošoch

  Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:

  „Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?“

  „No, ja mám na deň tri groše.“ odvetil mu chudobný človek.

  Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť.

  „Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem.“ 

  V takomto duchu sa nieslo divadelné predstavenie, ktoré sme si mali možnosť pozrieť dňa 8.6.2018 na našej škole. 

 • Šikovní majstri

  Akí sú šikovní majstri nám ukázali žiaci B variantu  dňa 30 mája. Najprv si zopakovali známe remeslá a povolania, no nezľakli sa a zvládli aj náročnejšiu úlohu a to pribíjanie klincov v tvare srdiečka. Akciu sme zakončili výrobou motýľa z papiera, spojenou so sladkou odmenou.

 • Šikovné ruky

  „Šikovné ruky“  je názov súťaže, v ktorej si zmerali sily žiaci druhého stupňa variantu A. O tom, akých šikovných žiakov  máme na našej škole  rozhodli  nasledujúce  disciplíny v tomto poradí :

   1. pomenovanie pracovného a záhradného náradia

  2. výroba vešiaka /pribíjanie klincov/

  3. skladanie puzzle

  4. prišívanie gombíkov

  5. stolovanie – príprava stola

  6. určovanie semien

  7. pomenovanie profesií.

  Ich výkony boli vyhodnotené a udelené prvé tri víťazné miesta.

 • Talent školy

  Na škole máme talent!  

  18.5.2018 sme spoločne hľadali skryté talenty našich žiakov, ktorí sa predstavili v speváckych, tanečných,športových a prednesových disciplínach. Ďakujeme žiakom za ich odvahu a odhodlanie vystúpiť so svojim číslom pred veľkým publikom. Ich výkony hodnotila porota v zastúpení p. Kiňovej, p. Muchu a p. zástupkyne Peterovej, ktorí udelili dve ceny poroty a prvé tri víťazné miesta. Talent školy sme ukončili netradične a s veľkou radosťou, a to vypustením heliových balónom s prianiami žiakov. 

 • Deň Zeme

  22. apríl je deň Zeme. Celosvetový sviatok oslavuje naša Zem, ktorá ako jediná zo všetkých planét slnečnej sústavy umožňuje existenciu života ľudí, živočíchov, rastlín. Pri tejto príležitosti sa aj naši žiaci, I. II. stupeň a praktická škola, zapojili do upratovania okolia našej školy a takto sme si spoločne skrášlili životné prostredie v ktorom žijeme.

 • Školská súťaž v recitácii

  Tradíciou na našej škole je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Ako každoročne, aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže. Z triednych kôl do školského kola  postúpilo 25 žiakov, ktorí si väčšinou zvolili básne od detských autorov.  Vypočuli sme si aj náročnejšie básne od súčasných autorov slovenskej poézie. Súťažiaci prekvapili zaujímavým ústnym podaním, výraznou intonáciou či rozsahom textu.  Víťazi v jednotlivých kategóriách budú našu školu reprezentovať v krajskom  kole recitačnej súťaže Gaňov literárny Prešov.

   

 • Deň narcisov

  Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Práve preto sme si spoločne vyrobili papierové narcisy  pripli ich na pripravené srdce  a spoločne sme tak  vyjadrili podporu všetkým chorým a ich blízkym, ktorí s touto zákernou chorobou bojujú.

 • Kniha je môj kamarát

  Dvere našej školskej knižnice sa otvárajú aj v dopoludňajších hodinách učiteľom i žiakom, ktorí tu môžu netradične stráviť vyučovacie hodiny. Túto možnosť využili dňa 5.3.2018 aj žiaci 3.A pod vedením svojej učiteľky PaedDr. Silvie Džurdženíkovej.  Cieľom aktivity bolo zábavnou a hravou formou rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a podporiť ich kladný vzťah ku knihám. Žiaci prežili v knižnici príjemné dopoludnie, z ktorého si  odniesli nielen nové informácie, ale vypožičali si aj knihu, ktorá sa stane ich kamarátom. Veríme, že i táto akcia podporí u detí vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu nového.

 • Deň pre bezpečnejší internet

  Dnešné deti si svoj život bez prístupu na internet vedia už len ťažko predstaviť. Internet je pre nich zdrojom zábavy, informácií, trávenia voľného času i „stretávania sa“ s priateľmi. Aj vďaka mobilným operátorom sú pre nich komunikačné technológie bežnou súčasťou domácnosti. Počítač, mobilný telefón, tablet či iné „smart“ zariadenia sú už neoddeliteľnou súčasťou ich života. S ich využívaním je však spojený nielen pohodlný prístup k informáciám prakticky kdekoľvek a kedykoľvek, ale aj mnohé nástrahy či riziká.

 • Školská výtvarná vernisáž

  Karneval už majú žiaci za sebou, ostali im len spomienky, zážitky z tohto bláznivého dňa. S radosťou sa žiaci pustili do spomínania na náš karneval a na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili krásne výkresy na tému: „Náš farebný karneval“. Z prác žiakov sme vytvorili výtvarnú vernisáž, ktorá hýrila farbami a potvrdila, že na škole máme veľa šikovných žiakov.

 • Karneval

  Dňa 9.2.2018 sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovskú atmosféru aj naši žiaci. Kreativita  žiakov bola nápaditá. Ako pominulý rok, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili si nádherné a zaujímavé masky. Žiaci sa zabávali, tancovali, súťažili. V priestoroch školy sa šíril smiech a radosť.

 • Školská výdajňa

  Školská výdajňa je jednou z možností, ako deťom zabezpečiť stravovanie. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere jedno jedlo denne s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Od 1. februára 2018 ponúka takúto možnosť stravovania v novozriadenej školskej výdajni aj naša škola.

 • Otvorená hodina v praktickej škole: Tradičné remeslá v našom regióne

  Žiaci 3. ročníka ZŠ s pani učiteľkou Vrlíkovou sa v  rámci predmetu pracovné vyučovanie  prišli pozrieť a vyskúšať si ľudové remeslo TKANIE NA KROSNÁCH.

 • Beseda s príslušníkmi policajného zboru

  Beseda s príslušníkmi  policajného zboru sa v priestoroch našej školy uskutočnila 30.1.2018. Policajti nám porozprávali  o šikanovaní, dodržiavaní  školskej dochádzky, trestnom práve, priestupkoch, trestných činostiach a krádežiach. Žiakom vysvetlili aké dôležité je dodržiavanie školskej dochádzky, aký postih hrozí rodičom pri vysokej absencii.  Apelovali na slušné správanie k učiteľom, ľuďom a správanie sa na verejnosti. Príslušníkom  policajného zboru veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu  spoluprácu. 

 • Vianočná besiedka

  Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško zaklopali na dvere. Aj my, žiaci Spojenej školy  sme  si spríjemnili  predvianočnú atmosféru spevom kolied. 

 • Mikuláš

  „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku...“, touto piesňou žiaci našej školy privítali Mikuláša, ktorý v sprievode anjela a čerta slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Sladká odmena od Mikuláša potešila, anjel vyčaril úsmev na tvárach detí, no Mikulášsky deň spestril najmä čert, ktorý sa vžil do svojej role a pripomenul deťom slušné správanie nielen v škole. Pri tvorivých činnostiach a úlohách žiaci ukázali svoju šikovnosť a všade zavládla vianočná nálada....

 • Spojená škola oslavuje 40. výročie

  40. výročie školy bolo príležitosťou  na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie, a to poskytovať našim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote. Tejto udalosti sa zúčastnili pozvaní hostia, bývalí i súčasní zamestnanci, priatelia školy a žiaci, ktorí pre hostí pripravili umelecké predstavenie. Na výročí bolo predstavené nové logo školy, ktoré bolo pomyselným darčekom k jej okrúhlym narodeninám. A tak želáme našej škole a jej zamestnancom veľa ďalších úspešných rokov vo výchove a vzdelávaní.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria