Navigácia

Praktická škola

Profil školy

1.9.2009 začala svoju činnosť realizovať Praktická škola v Hanušovciach nad Topľou. Je legislatívne ustanovená a zaradená do sústavy špeciálnych škôl. Zriaďuje sa ako typ odbornej školy.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE ŠKOLY

Praktická škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP - s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu a poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.

 

CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobslužné činnosti, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti -  spravidla pod dohľadom inej osoby. 

 

PROFIL ABSOLVENTA

Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore. Našim žiakom ponúkame nielen tradičné formy vyučovania na vyučovacích hodinách v triedach, ale využívame aj také formy a metódy vyučovania, aby si žiaci prirodzene, nenásilne osvojovali a upevňovali pracovné zručnosti a návyky, ktoré využijú v rámci svojich možností na pracovné uplatnenie sa v živote.

Konkrétne v našej škole sú profilujúcim predmetom:

Pomocné práce v administratíve

Tkanie na tkáčskom stave 

 

 

VZDELÁVACIE OBLASTI

Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov.

Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika, výchova k mravnosti a občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova.

Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti. 

 

Učebné obsahy sú samostatne vypracované a tvoria súčasť pedagogickej dokumentácie.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria