Navigácia

Hodnotiaca správa

Správa

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou, za školský rok 2017/2018

 

 

                                                                                 

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 03.10.2018.

 

 

 

 

                                                                                    ....................................

Mgr. Ľubomír Mitráš 

    riaditeľ školy       

 

 

II. Prerokovanie v rade školy

 

K Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 sa rada školy vyjadrila dňa    15.10.2018.

 

 

                                                                                                                                            .......................................                                                                                                                                                    Mgr. Svetlana Palpašová

predseda rady školy

 

 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa

 

Okresný úrad, odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11 Prešov

 

                                                  s ch v a ľ u j e / n e s ch v a ľ u j e

 

 Správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou za  školský rok 2017 / 2018                                                

 

                                                                                                                                     ................................................  

                                                                                              PaedDr. Kvetoslava Komanická 

vedúci odboru

                                                                                        

 

 

 

IV. Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepčného plánu rozvoja školy na roky 2015-2019.
 4. Vyhodnotenia projektov, podujatí a krúžkovej činnosti.
 5. Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov na školský rok 2017/2018.
 6. Záverov zasadnutí a rokovaní pracovných porád a pedagogických rád školy za školský rok 2017/2018
 7.  Informácií o činnosti Rady školy.

 

 

Vypracovali:

 

Mgr. Ľubomír Mitráš – riaditeľ školy

Mgr. Iveta Peterová– zástupkyňa riaditeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Spojenej školy Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou za školský rok 2017/2018

 

 

 1. Identifikačné údaje

 

Názov školy

Spojená škola Kukorellihoo 552 Hanušovce nad Topľou

Adresa školy

Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Telefónne číslo

0574452305

E-mailová adresa

Adminzshantop.edu.sk

www adresa

http://szshanusovce.edupage.sk

Zriaďovateľ

Okresný úrad Prešov, Odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11 Prešov

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

Materská škola

Základná škola

Praktická škola

Školský klub detí

 

 1. Vedúci zamestnanci

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr. Ľubomír Mitráš

riaditeľ školy,

Mgr. Iveta Peterová

zástupkyňa riaditeľa školy

 

 1. Rada školy

 

3.1. Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri SŠ Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2 Členovia rady školy

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1.

Mgr. Svetlana Palpášová

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Iveta Kovalčíková

podpredseda

nepedagogických zamestnancov

3.

PaedDr.Mária Tirpáková

člen

pedagogických zamestnancov

4.

Mgr. Bibiána Šabeková

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Miloš Križan

člen

zriaďovateľa

6.

Mgr. Tomáš Kolárik

člen

zriaďovateľa

7.

Bc. Helena Žilková

člen

zriaďovateľa

8.

Iveta Horvátová

člen

rodičov

9.

Edita Puľová

člen

rodičov

10.

Lucia Horváthová

člen

rodičov

11.

Monika Puľová

člen

rodičov

 

 

 

3.3 Činnosť rady školy za školský rok 201/2018:

 

V roku 2018 prebehli voľby do rady školy. Zápisnice z volieb sú k nahliadnutiu u riaditeľa školy. Rada školy zasadala 4 krát. Na svojich zasadaniach sa vyjadrovala k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, prerokovala Školský poriadok školy, oboznámila sa s Plánom práce školy, oboznamovala sa s organizáciou školského roka a s aktivitami školy. Súčasťou zasadnutí bolo  riešenie aktuálnych problémov školy : havarijná situácia školy - oprava izolácie budovy, oprava podkrovia a strešnej krytiny, odstraňovanie havarijného stavu kúrenia, skvalitňovanie materiálneho vybavenia školy.    

 

 1.  Iné poradné orgány školy

 

4. 1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy:

 1. Pedagogická rada školy
 2. Metodické združenie
 3. Koordinátorka prevencie drogových závislostí – Mgr. Palpašová Svetlana
 4. Výchovná poradkyňa –PaedDr. Mária Tirpáková

    

 

 

4.2 Pedagogická rada. Činnosť pedagogickej rady

 

Pedagogická rada zasadala 6 krát. Program pedagogickej rady:

 • oboznamovanie sa s legislatívou,  
 • prerokovanie Školského poriadku školy, Plánu práce školy
 • prerokovanie ďalších podmienok na prijímanie detí,
 • prerokovanie štruktúry karierových pozícií,
 • plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • aktivity školy a ich organizačné zabezpečenie,
 • príprava kultúrnych a športových podujatí pre žiakov,
 • spolupráca s inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní,
 • závery vnútro školskej kontroly,
 • dodržiavanie školského poriadku školy,
 • realizácia pobytu vonku,
 • využívanie interaktívnej tabule a digitálnych pomôcok.

 

 

4.3 Činnosť metodického združenia

 

Metodické združenie (ďalej „MZ“) zasadalo 4 krát. Zasadnutia viedol vedúci MZ – Mgr. Ľuboš Sopoliga. Na zasadnutiach prerokovalo plán MZ. Zo zasadaní komisií boli vyhotovené  zápisnice. Termíny zasadania sú zverejnené v plánoch školy a sú pravidelne kontrolované zo strany vedenia školy. Hlavnými cieľmi metodického združenia bolo rozširovať a zdokonaľovať profesijné a odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom vzdelávania, sebavzdelávania, vzájomnej výmeny aktuálnych poznatkov a odovzdávania skúseností z pedagogickej praxe a vzdelávania.

 

 

Témy zasadnutí:

 

Téma: Praktické skúsenosti pri práci so žiakmi, ktorí boli preradení v školskom roku  2017/2018 zo ŠZŠ v Hanušovciach do ZŠ v Hanušovciach.

Téma: Učiace sa Slovensko- Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (dokument)

 

Téma: Neposlušné deti?  ADHD- neexistuje?

 

Téma: Nácvik zručnosti pri žiakoch s ťažkým postihnutím časť

 

 

 1. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017 /2018

 

 

V školskom roku 2017/2018 sa vyučovalo podľa schváleného školského vzdelávacieho

programu vo všetkých ročníkoch variantu A, B, C, 1. – 3. ročníku Praktickej školy. Školu

navštevovalo 95 žiakov, ktorí boli zaradení do jednotlivých variantov: 7 tried variantu A, 3

triedy variantu B. Edukácia žiakov praktickej školy sa realizovala spojenými ročníkmi 1.- 3. v jednej triede a jedna trieda ŠMŠ. V škole pracovalo jedno oddelenie školského klubu detí s počtom žiakov 12.

 

 

 

5.1 Údaje o počte zapísaných žiakov

 

Zo ZŠ Remeniny bol preradený jeden žiak do 4. ročníka variantu A. Jeden žiak bol preradený zo ZŠ Hanušovce do 2. ročníka variantu A.

 

 

Triedy

Počet žiakov

1.MŠ

1

6

2.

2.A

7

3.

3.A

10

4

4.A

7

5.

5.A 5/6 ročník

12

6.

8.A

9

7.

9.A 7/9ročník

10

8.

1.B

9

9.

2.B

7

10.

3.B

10

11.

1.P

8

SPOLU

11 tried

95

 

5.2  Údaje o prijatých žiakov na  odborné školy

 

Dochádzku do Špeciálnej základnej školy ako zložky Spojenej školy v Hanušovciach n/T ukončilo deväť  žiakov. Päť  žiakov deviateho a jeden žiak siedmeho ročníka variantu A pokračuje vo vzdelávaní v tunajšej Praktickej škole. Jeden žiak variantu A ukončil povinnú školskú dochádzku v siedmom ročníku, v ďalšom štúdiu nepokračuje. Jedna žiačka variantu B ukončila povinnú školskú dochádza a v ďalšom štúdiu nepokračuje. Praktickú školu ukončilo v treťom ročníku  traja žiaci. Štúdium zanechal 1 žiak druhého ročníka.

 

 

5.3 Prospech žiakov

 

Úroveň žiackych vedomostí, zručností a návykov v jednotlivých predmetoch boli kontrolované priebežne písomnými prácami a hospitáciami. V prvom, aj na konci druhého polroka školského roka boli vykonané písomné previerky zo slovenského jazyka a matematiky.    

 

 

 

 

Prospech/ Výsledky previerok za prvý polrok/druhý polrok

 

 

 

TRIEDY

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MATEMATIKA

Známka/ počet známok v triede

Známka/počet známok v triede

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.A

5

1

1

 

 

5

1

1

 

 

3.A

6

3

1

 

 

7

2

1

 

 

4.A

5

1

1

 

 

4

1

1

 

 

5.A 5/6ročník

7

2

3

 

 

8

2

2

 

 

8.A

5

2

2

 

 

6

2

1

 

 

9.A 7/9ročník

5

3

2

 

 

5

2

3

 

 

1.B

6

2

1

 

 

5

2

2

 

 

2.B

5

1

1

 

 

3

2

2

 

 

3.B

6

3

1

 

 

5

3

2

 

 

1.P

6

1

1

 

 

5

2

1

 

 

 

 

Celkový prospech žiakov

 

Celkový počet žiakov

95

Prospeli

95

Neprospeli

0

Neklasifikovaní

1   z predmetu Telesná výchova

Komisionálne skúšky

0

 

5.4 Dochádzka žiakov

 

 

 

Vymeškané hodiny

Ospravedlnené hodiny

Neospravedlnené hodiny

Celý školský rok

15645

14696

949

 

 

5.5 Výchovné opatrenia

 

 

Výchovné opatrenie

Počet žiakov

Pokarhanie triednym učiteľom

6

Pokarhanie riaditeľom školy

5

Znížená známka zo správania na stupeň 2

2

 

 

 

 

 1. Údaje o pedagogických zamestnancoch

 

 

6.1 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy    

 

Spojená škola

( Zložky: materská, základná, praktická)

Počet

 

Počet

Zamestnanci  spolu: 23

 

- z toho PZ

17

- z toho NZ

6

Z počtu  PZ:

Z počtu NZ

- kvalifikovaní

16

upratovačky

2

- nekvalifikovaní

1

- sila v kuchyni

1

- dopĺňajú si vzdelanie

1

- kurič, údržbár

1

Z počtu PZ

 

- ekonomický úsek

2

Zamestnanci ZŠ-učitelia

10

 

 

Zamestnanci ZŠ -asistentky

3

 

 

Zamestnanci MŠ

1

 

 

Zamestnanci ŠKD

1

 

 

Zamestnanci PŠ-učiteľ

1

 

 

Katechét

1

 

 

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci,  NZ – nepedagogickí zamestnanci

 

 

 

 

6.2 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

magisterské štúdium

0

 

 

 

bakalárske štúdium

0

 

 

 

funkčné inovačné

1

1

1

 

adaptačné vzdel.

0

 

 

 

odb. semináre MPC

0

 

 

 

Kontinuálne vzdelávanie

0

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

 

V školskom roku 2017/2018 sme nemali kontrolu vykonanú Štátnou školskou inšpekciou. V mesiaci október prebehla v škole finančná kontrola , ktorú vykonal zriaďovateľ školy. Kontrolou boli uložené opatrenia, ktoré boli urobené v stanovenom termíne..

 

 

 1. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

Od decembra 2010 sme prihlásení do projektu Recyklohry. Jeho cieľom je prehĺbiť vedomosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení. V rámci projektu za zbierajú body za elektroodpad aj za zapájanie sa do súťaží, kde sme dostali bonusové body. Žiaci sa zapojili aj do súťaže v zbere viečok spoločnosti Milk- Agro s.r.o.

 

 1.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

 

 Imidž školy budujeme informovanosťou okolia o aktivitách našej školy, ako aj zapájaním sa do rôznych podujatí organizovaných mestom a inými organizáciami. Vedenie školy a učitelia uverejňujú články v miestnych novinách a v ďalších periodikách. Aktuálne informácie o aktivitách, o výchovno-vzdelávacom procese v škole zverejňujeme na webovej stránke školy. Výchovný poradca sa podieľa na riešení problémov žiakov aj v spolupráci s detskou lekárkou, pracovníkmi komunitného centra a rodičov našich žiakov v rámci konzultačných hodín, ktoré sú taktiež zverejnené na webovej stránke školy. Úspešne spolupracujeme s osvetárkami zdravia  Zdravé komunity v meste a komunitnými pracovníčkami v meste, ale aj z priľahlých obcí, odkiaľ dochádzajú naši žiaci.

 

V školskom roku 2017/2018 sme si pripomenuli 40-té výročie založenia školy. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili slávnostnú akadémiu, na ktorej pre pozvaných vystúpili žiaci s pripraveným programom.

 

V priebehu školského roka boli koordinátorkou protidrogovej prevencie uskutočnené akcie zamerané na: Európsky týždeň proti drogám, Týždeň boja proti AIDS, Týždeň proti alkoholu a fajčeniu, Svetový deň bez tabaku .Výchovnou poradkyňou boli realizované besedy so žiakmi na tému: „Viem sa správať na verejnosti“. „ 21. marec - medzinárodný deň na odstránenie rasovej diskriminácie“, „Ako si predstavujem svoju budúcnosť“, „Mám problém“.

V mesiaci október prebehol týždeň netradičného vyučovania, do ktorého sa zapojili všetky triedy.

Počas roka boli uskutočnené celoškolské akcie : Týždeň zdravej výživy, Šarkaniáda. Záložka spája školy, Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, recitačná súťaž, Hľadá sa talent školy, Deň matiek, Juniáles, Recyklácia. Žiaci sa zúčastnili športovej súťaže Beh mjr. Kukorelliho. Škola zorganizovala súťaž v behu na lyžiach. Na pôde školy sme privítali sme divadlo DJZ  bábkohru O troch grošoch a divadielko Babadlo.  Navštívili sme v KD program ZUŠ Hanušovce nad Topľou s názvom Babky ježibabky.V rámci ročníkov a predmetov  boli uskutočnené vedomostné súťaže: Čo už dokážem, Šikovná lienka, Šikovní majstri, beseda: Bezpečne na internete, Šikovné ruky. Žiaci navštívili Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, kde mohli nielen vidieť, ale aj vyskúšať si jednotlivé remeslá. Žiaci vystúpili na mestskej oslave dňa matiek.

 

 

 1.  Činnosť v ŠKD

 

V škole pracovali  1 oddelenie ŠKD, v ktorom bolo zapísaných 12 detí. Ciele a výchovné úlohy sa v čase mimo vyučovania realizovali v konkrétnych výchovno - vzdelávacích činnostiach. Tieto činnosti tvorili náplň obsahu výchovy. Oddychové činnosti boli zamerané na relaxáciu a oddych formou rôznych spoločenských (kolektívnych) hier, stolových hier, konštrukčných a strategických hier, čítanie a počúvanie rozprávok. Rekreačné činnosti prispeli k telesnej a psychickej regenerácii formou pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu, kde boli zaradené rôzne pohybové hry, naháňačky, loptové hry a súťaže. Záujmové činnosti sa zameriavali na podporu a rozvoj záujmov detí v oblasti prírodovednej, spoločensko-vednej, estetickej, telesnej a pracovno-technickej. Príprava na vyučovanie bola zameraná na upevňovanie nadobudnutých vedomostí a poznatkov formou didaktických hier, hádaniek, hlavolamov, doplňovačiek. Najzaujímavejšie podujatia v ŠKD: Deň mlieka, Maliari bez štetcov, opekačka.

 

 1. Činnosť a zameranie Praktickej školy

Praktická škola je  inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím  alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Medzi obľúbené predmety patrí príprava jedál a tkanie. Praktická škola sa zúčastňuje aktivít organizovaných základnou školou. Žiaci praktickej školy dostávajú po jej absolvovaní záverečné vysvedčenie, na ktorom je uvedené zameranie štúdia. Naša škola sa zameriava na pomocné práce v administratíve a na pomoc pri domácich prácach.

 

 

 

 

 1. Činnosť v materskej škole

Špeciálna materská škola ako inštitúcia na výchovu a vzdelávanie detí podľa vzdelávacích programov určených pre deti s mentálnym postihnutím. Prevádzka materskej školy je poldenná. Aktivity v MŠ sú realizované podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu. Najvýznamnejšími spoločnými aktivitami boli  v jeseni šarkaniáda, ďalej v zime vianočná besiedka, vianočné tvorivé dielne, následne v jari program ku Dňu matiek,  aktivity ku Dňu zeme, športový deň detí.

 

 

 1.  Údaje  o finančnom a hmotnom zabezpečení školy

 

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka:  

                              

      Všetky finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými predpismi najmä na:

 • mzdové prostriedky pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy,
 • odvody do poisťovní, príspevok zamestnávateľa na stravovanie,
 • úhradu energií (plyn, voda, elektrická  energia),
 • bežnú údržbu strojov, zariadení a objektov školy,
 • doplnenie drobného materiálového vybavenia školy.

 

 

 

 

 

IX.- XII.2017

I.- IX.2018

Mzdy a odvody

130 616,56 eur

195 255,14 eur

Prevádzka

 

18 672,08€

 

40149,99€

SPOLU:

149 288,64

 

235 405,13€

 

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným

     zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

     vyživovaciu povinnosť: 0

 

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich

     využitia v členení podľa financovaných aktivít: 1670 €

 

         

 

 

            

 Z toho:

Čerpanie:  september 2015- jún 2016

vybavenie krúžkov, pomôcky

524,38

odmena pre ved. krúžkov

2436,6

Spolu:

2960,98€

 

 

        

 1. O finančné prostriedky  získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,  právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:    0

 

 

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 

 

 

 1. Údaje priestorových a materiálnych podmienkach školy.

 

V budove školy sme mali umiestnených 11 tried vrátane triedy na vyučovanie žiakov praktickej školy a jednej triede materskej školy. Pre žiakov praktickej školy na práce v domácnosti sme využívali bývalý školský byt, vybavený nábytkom a elektrospotrebičmi a miestnosti s krosnami a šijacími strojmi.

Pre ostatných žiakov máme cvičný byt, cvičnú kuchyňu, dielňu na práce s kovom a dielňu na

práce s drevom.

Na vyučovanie telesnej výchovy nám slúžila veľká a malá telocvičňa, futbalové ihrisko.

Pestovateľské práce sme realizovali v školskom ovocnom sade, na školskom políčku a v okrasnej časti sadu a dvora pred budovou školy.

Počítačovú miestnosť sme využívali na vyučovanie a záujmovú činnosť žiakov.

Multimediálna miestnosť slúžila na interaktívne vyučovanie a školenia pedagogických

zamestnancov školy.

Škola vlastní učiteľskú a žiacku knižnicu, ktorá je využívaná počas vyučovania a po vyučovaní.

Vyučovanie prebieha v jednej zmene, v poobedňajších hodinách pracujú dve oddelenia ŠKD a činnosť v záujmových útvaroch.

Kabinety sme priebežne dopĺňali školskými pomôckami zakúpenými z financií úspešných projektov. Zakúpili sme pomôcky na vyučovanie biológie, fyziky a vecného učenia.

Z hľadiska dlhodobej koncepcie rozvoja školy sme zaviedli alternatívne metódy vyučovania. Učitelia vypracovali tzv. projektové vyučovanie pre všetky ročníky – celoškolské projektové vyučovanie, ktoré sme využívali v rámci edukácie aj v tomto školskom roku.

Dlhodobo zvažujeme o zriadení  OU, aby sa využili prázdne priestory školy.

Upravili  a do prevádzky sme dali miestnosť na školskú výdajňu stravy.

V škole bola svojpomocne vytvorená relaxačná miestnosť, ktorá poskytuje žiakom priestory na oddych.

 

 

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Cieľ : 

- budovať prosperujúcu, ale hlavne dôveryhodnú inštitúciu poskytujúcu žiakom so ŠVVP      moderné a kvalitné  vzdelávanie

 - rozvíjať  jazykovú schopnosť  a  odborné zručnosti

 - prezentovať školu na verejnosti

 - spolupráca  s  organizáciami v meste

 - zvyšovať záujem o ďalšie vzdelávanie žiakov potrebné na  uplatnenie  sa na trhu práce

 - organizácia a podpora rôznych foriem vzdelávania

 - zvyšovanie záujmu žiakov o voľno časové aktivity

 -  využívať IKT vo všetkých predmetoch

- zlepšiť spoluprácu a vzájomnú komunikáciu pri riešení problémov

- rozvíjať environmentálne cítenie detí

- venovať pozornosť vybaveniu a využívaniu špeciálnych učební a zlepšiť starostlivosť o ne.

 

   Pri dosahovaní stanovených cieľov sme dbali na to, aby žiaci získavali poznatky na základe vlastných praktických činností, skúseností a prirodzenej detskej zvedavosti. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského veku sme využívali stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Zvýšenú pozornosť sme venovali činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovali deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností. Rozvíjali sme u nich hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom.

Progresívnymi formami a metódami práce sme utvárali a rozvíjali environmentálne cítenie detí.

 

 

 

 1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Potreba

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Zvýšiť úroveň

žiackych

vedomostí,

zručností

a návykov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správanie

a dochádzku

udržiavať na

veľmi dobrej

úrovni.

 

Zvyšovanie efektivity

vyučovacieho

procesu

zvyšovaním

kvalifikovanosti

a odbornosti

učiteľov.

 

Zapájanie žiakov

do záujmovej

mimoškolskej

činnosti aj

pomocou

vzdelávacích

poukazov.

 

Dobrou

motiváciou je

poskytovanie

dotácií na stravu,

školské pomôcky

pre žiakov, ktorých

rodiny sú

v hmotnej núdzi.

 

Absencia záujmu

zo strany žiakov

a rodičov o

vzdelávanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatívne

pôsobenie

rodinného

prostredia

a patologické

javy ohrozujúce

zdravý vývoj

detí.

 

Možné zlepšenie

spolupráce školy

s rodičmi

a ďalšími

subjektmi

v rámci

komunity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytváranie

záujmových

útvarov

a spolupráca

s občianskymi

združeniami pri

škole.

 

Veľmi nízka

motivácia žiakov

a rodičov

v oblasti

profesionálnej

prípravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľahké

ovplyvňovanie

hendikepovaných

detí (drogová

a iná závislosť).

 

Neustále

zlepšovať

vybavenosť

školy modernými

učebnými

pomôckami

a zvýšiť

motiváciu

učiteľov

používať ich.

 

Existencia

nových

poradných

orgánov riaditeľa

školy, ktoré

zavádzajú nové

metódy a formy

výučby.

 

Nízka motivácia

využívať

netradičné

didaktické

pomôcky.

 

 

MPC

pripravujúce

učiteľov na

používanie

moderných

pomôcok, foriem

a metód výučby.

Vzdelávanie

učiteľov v rámci

projektov .

Rozpočet školy -

obmedzené

možnosti

na inováciu a

modernizáciu

didaktickej

techniky.

 

Obnoviť a zvýšiť

vybavenosť

školy IKT

a vytvoriť

predpoklady na

ich využívanie

vo vyučovacom

procese.

Existujúce

vybavenie

počítačmi,

postupne sa

zvyšujúce IKT

schopnosti

učiteľov.

 

Nedostatočné a

zastarané

vybavenie školy

počítačmi.

 

Záujem školy

zapojiť sa do

výchovno –

vzdelávacích

programov

a projektov.

 

Rozpočet školy–

obmedzené

financie na

zmodernizovanie

IKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 

 a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

 

   - triedy sú dostatočne presvetlené, počty žiakov zodpovedajú  príslušným normám

   - sociálne zariadenia – štandardný typ

   - vykurovanie – plynové

   - namiesto šatní si študenti odkladajú obuv  do skriniek vo vestibule

   -  v škole platí zákaz fajčenia

   - organizácia vyučovania  od 8:00 – 16:00 hod.

   - dostupnosť lekárskeho ošetrenia

 

b) Voľnočasové aktivity školy :

 

Financie zo vzdelávacích poukazov boli použité na zakúpenie potrebných školských pomôcok a potrieb na činnosť v záujmových útvaroch. Časť z týchto prostriedkov bola použitá aj na odmeny pre učiteľov za vedenie záujmových útvarov.

Domáci kutil  - v krúžku pracovalo 8 žiakov. Záujmový útvar bol zameraný na pracovnú, výtvarnú a kreatívnu činnosť. Žiaci pracovali s rôznym druhom materiálu – prírodný materiál, PET fľaše, papier, vlna, gombíky... Strihaním, lepením, skladaním, modelovaním a maľovaním vyrábali rôzne výrobky, čím si rozvíjali manuálne zručnosti, jemnú motoriku, vizuálno – motorickú koordináciu a zároveň aj morálno – vôľové vlastnosti. Výrobky žiakov prispeli ku skrášleniu priestorov školy.

Športový krúžok už má dlhoročnú tradíciu a je medzi žiakmi obľúbený. V ňom bolo zapísaných 12 chlapcov II. stupňa. Hlavným cieľom krúžku bolo zmysluplné trávenie voľného času, upevňovanie vzťahov a kooperácie, výchova k zdravému životnému štýlu, zvyšovanie fyzickej aj psychickej kondície a rozvoj pozitívneho myslenia žiakov. Činnosť v krúžku bola zameraná na minifutbal /halový futbal. Žiaci sa zúčastnili Halového futbalového turnaja žiakov ŠZŠ vo Vranove n/T a priateľského zápasu so žiakmi ZŠ Hanušovce nad Topľou.

Počítačový krúžok navštevovalo 10 žiakov druhého stupňa variantu A. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti v programe Microsoft Office Word. Naučili sa pracovať v programe Microsoft Office Excel. Rozvíjali si motorické zručnosti a kladný vzťah k práci s výpočtovou technikou.

Relaxačno – terapeutický krúžok so 6 žiakmi pracoval vo variante C. Obsah a realizácia záujmových činností vychádzala z individuálnych potrieb a záujmov žiakov.

Výtvarný krúžok navštevovalo 6 žiakov. Cieľom bolo obohatenie a následne rozvíjanie sa žiakov v oblasti výtvarných zručností a vedomostí. Žiaci pracovali s rôznymi

technikami a materiálmi t.j. s rôznymi druhmi papiera, farieb, s drôtom, textilom. Žiaci si jednotlivými aktivitami rozvíjali tvorivosť, estetické cítenie, jemnú motoriku a upevňovali sa kolektívne vzťahy.

Dramatoterapeutický krúžok navštevovalo 8 žiakov prevažne z variantu B. Využívali sa prvky arteterapie, ktoré  prispeli k osobnostnému rastu, k emocionálnemu ozdraveniu žiakov.

Farebný svet piesní a rozprávok bol určený pre žiakov 2. ročníka. Navštevovalo ho 8 žiakov. Žiaci sa aktívne zapájali do dramatizácií rozprávok, nácviku piesní, tancov a pohybových hier. Formou jednotlivých aktivít sa u žiakov rozvíjali základné kompetencie a zručnosti.

Šikovníček - v záujmovom útvare pracovalo 10 žiakov 3. a 4.  ročníka. Cieľom krúžku bolo

formovať kladný vzťah k práci, k ľuďom, k prírode formou rôznych aktivít, ktoré prispeli k rozvoju estetického cítenia, hrubej a jemnej motoriky.

Z každého rožka troška navštevovalo 7 detí. Počas činnosti kreslili ,maľovali alebo vystrihovali z papiera rôzne ozdobné predmety.

Verdan navštevovalo 8 detí. Počas činnosti sa venovali rómskej kultúre. Nacvičovali tance a piesne.

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

 

 • pravidelné rodičovské združenia  :
 • september , november, apríl (podľa potreby)
 • individuálne stretnutia triednych učiteľov, vychovávateľov s rodičmi
 • informovanie rodičov (písomne, telefonicky)  o výsledkoch žiakov
 • prostredníctvom  výchovného poradcu školy  riešenie problémov vo výchove a vzdelávaní
 • osobné návštevy v rodinách

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

 

 • spolupráca s Centrom špeciálno –pedagogického poradenstva Budovateľská 1309 Vranov nad Topľou, Centrom špeciálno –pedagogického poradenstva M.R. Štefanika 40 Vranov nad Topľou
 • spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou
 • spolupráca s OÚ Prešov, odborom školstva Tarasa Ševčenka 11, Prešov
 • spolupráca s Metodickým centrom v Prešove
 • spolupráca s OR PZ pri oboznamovaní sa s trestnou zodpovednosťou a jej prevenciou
 • spolupráca s rodičmi

 

Škola naďalej využíva všetky kompetencie, ktoré jej boli priznané na neustále zlepšovanie školskej dochádzky. Sú to pohovory triedneho učiteľa a výchovného poradcu so žiakom a jeho zákonným zástupcom. Následne využívame zákonný postup pri riešení záškoláctva podľa platnej legislatívy.

 

 

V Hanušovciach nad Topľou                                           .......................................................

            Dňa 10.10.2018                                                  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria