Navigácia

História školy Profil školy Súčasnosť školy Školský klub detí Prípravný ročník Špeciálna materská škola Občianske združenie Výchovné poradenstvo Havarijný stav budovy školy Prázdniny Školský časopis

O škole

História školy

1. septembra 1977 bola v Hanušovciach nad Topľou rozhodnutím Odboru školstva vo Vranove nad Topľou zriadená dvojtriedna osobitná škola. 23 žiakov s mentálnym postihnutím vyučovali dve učiteľky. Triedy boli zriadené v budove bývalej ZDŠ. Spolu s osobitnou školou bola v budove umiestnená materská škola a detské jasle. Postupne sa počet žiakov a tried zvyšoval.

V školskom roku 1979/80 bol počet žiakov 47 a pracovali tu tri učiteľky. V nasledujúcom školskom roku 1980/81 pracovalo v škole šesť pedagógov a bola zriadená funkcia výchovnej poradkyne.

Školský rok 1985/86 otvoril nový riaditeľ a zástupca riaditeľa školy, ktorí mali ukončenú špeciálnu pedagogiku. V dopoludňajších hodinách v škole pracovalo šesť tried, v ktorých bolo zlúčených osem ročníkov. Počet žiakov bol 95. Popoludní, okrem školskej družiny, začali svoju činnosť aj záujmové krúžky. Po prvýkrát sa v tomto školskom roku najlepší športovci školy zúčastnili športovej olympiády, ktorá bola v rámci Východoslovenského kraja v Poprade. 

Škola organizovala okrem školských výletov aj exkurzie do blízkych závodov a do OU Snina, Michalovce a Prakovce. Naši končiaci žiaci najčastejšie pokračovali v štúdiu v OU Prešov a v OU Michalovce. 

Po 17. novembri 1989 sa udiali v našej spoločnosti veľké zmeny, ktoré neobišli ani našu školu. Demokratickým tajným hlasovaním bolo zvolené nové vedenie školy.

V trinásťčlennom kolektíve pracovali piati špeciálni pedagógovia . 69 žiakov bolo zaradených do deviatich tried.
Od roku 1995 po súhlase Školskej správy vo Vranove nad Topľou vznikla jedna trieda pomocnej školy.

Od roku 1997 územnosprávnym členením škola prešla pod KÚ OŠM a TK v Prešove a začala pracovať ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V tom istom roku škola oslavila dvadsiate výročie založenia. Slávnostná akadémia sa niesla v komornom duchu, kde boli pozvaní rodičia žiakov našej školy.

V školskom roku 1998/1999 k nám prišla  na besedu Mgr. Elena Lacková, rodená Doktorová.  Písala verše, rozprávky, poviedky a divadelné hry v rómčine, čím sa stala prvou rómskou spisovateľkou na Slovensku.

V tom istom školskom roku sa  naši žiaci prvý krát zúčastnili speváckej súťaže „Jakubovanský slávik“, ktorý sa koná v Chminianských Jakubovanoch, pod záštitou Nadácie prof. Emílie Kováčovej a za spoluúčasti Nadácie M. Šimečku.

Koncom školského roka  sme vycestovali do družobného okresu v Čechách - mestečko Zubři na Žďársku - na športové hry mentálne postihnutých. 

Chovanci Sociálneho ústavu zo Žďáru nad Sázavou, k nám zavítali na slávnostné ukončenie  tohto školského roka.

Od  októbra  2001 v rámci „Mesiaca úcty k starším“ tradične usporiadavame slávnostnú akadémiu, na ktorú pozývame  našich bývalých zamestnancov – dôchodcov. 

V rámci Hnutia špeciálnych olympiád, ktorého sme členom, naši žiaci úspešne súťažili v marci 2003 v bežeckom lyžovaní na tratiach  500, 1000, 3500 a 7000 metrov, v Skalke – Kremnici.

Mesto Hanušovce nad Topľou má družbu s poľským mestom Nozdrzec. V júni 2003  naša škola navštívila toto mesto, kde nadviazala družbu s domovom sociálnych služieb. Žiaci tu prežili dni plné zábavy a športových súťaží. Zážitkom pre deti bola jazda detskou lokomotívou, z ktorej si pozreli okolie mesta.

Ešte v jeseni tohto roku nám poľskí priatelia  opätovali návštevu.

V roku 2004 pri Špeciálnej základnej škole v Hanušovciach nad Topľou  bolo založené Občianske združenie „Trojlístok“.

Prvý dotyk s Microsoft Office 2007 –  súťaž, v ktorej naša škola v roku 2007 získala I. miesto v rámci škôl Slovenska. Ako prvá škola sme  nainštalovali spomínaný program, ako prví sme uskutočnili preškolenie pedagogických zamestnancov v tomto programe. Ocenenie,  ako aj 50% zľavu na členský príspevok MSITA odovzdal vedeniu školy PaedDr. Roman Baranovič, ktorý v rokoch 1999-2007 viedol ako výkonný riaditeľ projekt Infovek na Ministerstve školstva SR.

16. novembra 2007 sme v našej škole usporiadali slávnostnú akadémiu pri príležitosti 30. výročia vzniku školy. Jej hosťami boli terajší aj bývalí učitelia, zamestnanci školy, prednosta KŠÚ, primátor mesta Hanušovce nad Topľou, vedúci školského úradu v Hanušovciach nad Topľou, riaditelia miestnych škôl a ďalší hostia. V kultúrnom programe vystúpili žiaci školy a svojím vystúpením prispel do programu aj folklórny súbor Oblík z Hanušoviec.

Riaditeľka školy Mgr. Božena Pribulová po slávnostnom príhovore kyticami kvetov poďakovala bývalým učiteľom a zamestnancom školy.Slávnostná akadémia sa niesla v príjemnej atmosfére. Bývalí učitelia si zaspomínali na svoje roky praxe a porovnali prácu súčasných pedagógov v inovovaných podmienkach edukácie. Ocenili vybavenie školy výpočtovou technikou, krajčírskou i lego učebňou.

1. septembra 2009 bola na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zriadená:  

Špeciálna materská škola ako inštitúcia na výchovu a vzdelávanie detí podľa vzdelávacích programov určených pre deti s mentálnym postihnutím 

Praktická škola ako inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím  alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.

1. januára 2010  bola na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zriadená: 

Spojená škola, ktorej organizačnými zložkami sú:      Špeciálna základná škola 

                                                                                      Špeciálna materská škola

                                                                                                Praktická škola

                                                                       

 

 

 


 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria