Navigácia

Rada školy

Štatút

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

      Pri Spojenej škole Hanušovce nad Topľou

 

        V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. sa vydáva tento štatút rady školy.

 

                                                                    Č l. 1

                                                     Základné ustanovenie

1.  Rada školy sa zriaďuje pri Spojenej škole Hanušovce nad Topľou, Kukorelliho 552,

    094 31, Hanušovce nad Topľou.

 

    2.  Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia  pri ktorom je                                        zriadená.                                                                                                                                                                                

 

                                                                    Č l. 2

                                               Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe  ustanovenia  orgánov  školskej  samosprávy,  o ich  zložení,  o ich  organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

 

 1. Rada školy je iniciatívnym  a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancovďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov a k vyradeniu zo siete alebo zaradeniu do siete škôl a školských zariadení SR.

 

                                                                 Č l. 3

                                                     Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci    školy  v oblasti výchovy a vzdelávania.
 2. Rada školy:

     a)  Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy (alebo školského zariadenia) a na jeho               základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa.

            b)  Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa  ( vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu  na                               odvolanie  riaditeľa školy( ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm.

                 b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.).

      c)  Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy (školského zariadenia).

      d)  Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods.7 citovaného zákona, a to najmä :

 

 

 

 

 

 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov a počty tried,
 2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
 3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 4. k návrhu rozpočtu,
 5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadeniak správevýchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach,
 6. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 7. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky,
 8. k informáciípedagogicko-organizačnommateriálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

                                                                 Č l. 4

                                                   Zloženie rady školy

 1.  Rada školy má 11 členov.
 2.  Členmi rady školy sú:
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
 • štyria zvolení zástupcovia rodičov.

 

                                                                 Č l. 5

                                           Spôsob voľby členov rady školy

 • Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu .

 

 • Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy ( školského zariadenia).

 

 • Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy ( školského zariadenia).

 

 • Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

 • Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.

 

 

 

 1. Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že treba doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne:
 • rodičia – vykonajú sa doplňujúce voľby,
 • zamestnanci školy – vykonajú sa doplňujúce voľby,
 • delegovaný zástupca – požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena.

 

Členstvo v rade školy zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa členstva,
 • ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 25 ods.11 zákona č. 596/2003Z. z.,
 • ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, alebo školského zariadenia,
 • ak dieťa  člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,
 • ak sa člen zvolený za rodičov stane zamestnancom školy,
 • odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • odvolaním člena, ktorý je  delegovaný za zriaďovateľa,
 • odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Ak sa člen, ktorý je zvolený za pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov alebo rodičov, teda      „volení“ členovia, bezdôvodne dlhodobo nezúčastňujú na zasadnutiach, predseda rady školy písomne upozorní člena na plnenie jeho povinností a následne  rada školy rozhodne o jeho členstve v rade školy :

 

 • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

 

 •  smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

                                                                    Č l. 6

                                              Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

 

 1. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

 

 1. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby ( ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).

 

 1. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy bude zverejnené na verejne prístupnom mieste.

 

 1. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.

 

 1. Zo zasadnutia rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. Zápisnice sú uložené u predsedu rady školy. Kópiu zápisnice rada školy poskytne zriaďovateľovi.

 

 

                                                                      Č l.7

                                           Práva a povinnosti člena rady škol

              1.   Členprávo:

          a) voliť a byť volený do funkcie predsedu,

                        b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

          c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne              sa k nim vyjadrovať,

              d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

                e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

 

 1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach bez náležitého ospravedlnenia  sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

 

 1. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

                                                                   Č l. 8

                                                 Povinnosti predsedu rady školy

 

 1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
 2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy môže odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, vyplývajúce mu zo štatútu, alebo ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak nie je schopný zo zdravotných dôvodov  vykonávať túto funkciu.
 4. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
 5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 6. Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy, školského zariadenia alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú  správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 8. Predseda rady školy je povinný oznámiť rade školy, ak zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju činnosť a členovia rady školy rozhodnú kto prevezme jeho činnosť do konca funkčného obdobia rady školy.

 

 

Výročná správa obsahuje:

 a) prehľad činností, realizovaných radou školy v kalendárnom roku,

  b) prípadné zmeny v zložení rady školy,

  c) prehľad o hospodárení,

     d)  né údaje ( ak sú potrebné).

 

 

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi

 

 

                                                                      Č l.9

 

                              Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy  a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s príslušným právnym predpisom alebo na požiadanie predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
 

 

 

                                                                   Č l.10

 

                                                 Hospodárenie rady školy

 

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy a podľa potreby  poskytne  kancelárske potreby a priestory.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

                                                                   Č l.11

 

                                                 Záverečné ustanovenia

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

          V Hanušovciach   nad Topľou

                                                                                                  

 

 

Dátum schválenia:............................                                  ..............................................

                                                                                             Podpis predsedu rady školy

 

 

 

 
 
 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria