Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Biológia BIO
Čítanie CTN
Dejepis DEJ
Domáce práce a údržba domácnosti DPU
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Gramatika GRM
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická starostlivosť INL
Informatika INF
Kreslenie KLE
Matematika MAT
Motorika MOK
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pestovateľské práce PEC
Písanie PXS
Počty PTF
Pomocné práce v administratíve AVP
Pomocné práce v zahradníctve a aranžovanie ZAA
Práca s počítačom Pp
Pracovné vyučovanie PVC
Pracovné zručnosti PEI
Príprava jedál a výživa PJV
Príprava na písanie a prvky výtvarnej výchovy PAW
Prírodopis PRI
Prvky Hv PHH
Prvky Vv PWW
Rečová výchova REV
Rodinná výchova RDV
Rozumová výchova RZV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností RKS/RSZ
Rozvíjanie reči RZR
Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy s ILS RRL
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Rozvoj senzorického vnímania RSA
Ručné práce a šitie PRE
Sebaobsluha SBF
Sloh SLO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna komunikácia SLK
Správanie SPR
Svet práce SEE
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tkanie na tkáčskom stave TKC
Vecné učenie VUC
Vedomosti VEM
Vlastiveda VLA
Výchova k mravnosti a občianstvu VKM
Výtvarná výchova VYV
Základná orientácia ZON
Zaujmové útvary ZJU
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zdravotná výchova VDR
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova ZMV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria